Spring til indhold

Dobbelt statsborgerskab: Algierske regler

Hvad betyder dobbelt statsborgerskab?

Dobbelt statsborgerskab betyder, at en person er statsborger i to forskellige lande på samme tid.

Hvert land har sine egne regler vedrørende statsborgerskab.
Det er et grundlæggende princip i den danske lovgivning, at dobbelt statsborgerskab skal begrænses, så vidt muligt. Der er dog en række situationer, hvor dobbelt statsborgerskab accepteres. Det gælder blandt andet i forhold til personer, der er født med dobbelt statsborgerskab, herunder danske statsborgere, som samtidig har algiersk statsborgerskab.

Det er muligt at have dobbelt statsborgerskab uden at vide det. Dobbelt statsborgerskab kan imidlertid have konsekvenser, som det er vigtigt at være opmærksom på, når man rejser til det land, hvori man også er statsborger. For eksempel kan man være værnepligtig. Et andet eksempel er, at man kan blive retsforfulgt efter landets lovgivning for lovovertrædelser begået også i andre lande. Dobbelt statsborgerskab kan endvidere medføre, at man ikke omfattes af regler, der gælder for andre danske statsborgere. F.eks. gælder de algierske visumregler ikke algierske statsborgere.

Hvordan får man dobbelt statsborgerskab?

Algiersk statsborgerskab overføres ved paternitetsbestemmelse. Det vil sige, at et barn bliver algiersk statsborger, når det er født af en algiersk mor eller far, uanset hvilket land barnet er født i.

Algeriet anerkender som udgangspunkt ikke dobbelt statsborgerskab, men i situationer, hvor statsborgerskabet opnås i et andet land, har det algierske statsborgerskab ifølge algiersk lovgivning forrang for andet statsborgerskab. Dette gælder især for så vidt angår værnepligt og forældremyndighed.

Man fortaber altså ikke sit algierske statsborgerskab, selv om man har statsborgerskab i et andet land. Derimod bliver det andet statsborgerskab sekundært i henhold til algiersk lov.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at man fra det øjeblik, man indtræder på algiersk territorium, vil blive betragtet udelukkende som algiersk statsborger i forhold til algiersk lovgivning, uanset at man også har dansk statsborgerskab.

Hvad kan ambassaden gøre for en person med dobbelt statsborgerskab?

Udenrigsministeriet og den danske ambassade yder hjælp til danske statsborgere i Algeriet. Denne hjælp kaldes konsulær bistand og ydes gennem ambassaden og konsulaterne. Under international lovgivning kan et land forbyde, at dets statsborgere har adgang til konsulær bistand fra andre lande.

Ambassadens adgang til at yde konsulær bistand og anden assistance til danske statsborgere med algiersk statsborgerskab er derfor som oftest begrænset.

Tilbageholdes eller arresteres eksempelvis en person med både dansk og algiersk statsborgerskab i Algeriet, er det ikke sikkert, at ambassaden kan få tilladelse til at besøge den fængslede.

Der findes ingen aftale mellem Danmark og Algeriet om overførsel til afsoning i Danmark. Ved idømmelse af fængselsstraf kan man derfor ikke blive overflyttet til et dansk fængsel.

Inden rejsen – vær forberedt

Hvis du mener, at du har dobbelt statsborgerskab, bør du få dette afklaret ved henvendelse til den algierske ambassade i Danmark inden afrejse fra Danmark:

Algeriets Ambassade i Danmark
Hellerupvej 66
2900 Hellerup
Tlf.: 33 11 94 40

Ambassaden vil endvidere kunne hjælpe med afklaring af andre spørgsmål:

  • §om dit ægteskab indgået i Danmark er gyldigt i Algeriet.
  • §om du evt. er værnepligtig i henhold til algiersk lovgivning.

Algierske statsborgere skal til enhver tid kunne identificere sig. Det algierske personidentitetskort kaldes ”Carte nationale d'identité”. Den algierske ambassade kan oplyse nærmere om udstedelse og regler for ”Carte nationale d'identité”. Det anbefales, at kortet medbringes ved ind- og udrejse i Algeriet.